Valná hromada 2019 - program

Valná hromada BK Vyškov, .z.s., která se uskuteční v pátek 31.5. 2019 v 18:00 hod ve Sportovní hale Za parkem, Mlýnská 10, v klubovně oddílu.Program : 1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet 2. Volba komisí a zapisovatele 3. Schválení programu zasedání (VH) 4. Zprávy o činnosti za rok 2018 5. Zpráva kontrolní komise, včetně informace o hospodaření za kalendářní rok 2018 6. Rozpočet na rok 2019 a jeho schválení VH 7. Informace k činnosti během roku 2019, stav dotací a grantů 8. Řádná volba členů výkonného výboru a revizní komise na další volební období 9. Návrh usnesení a jeho schválení 10. Různé, diskuze 11. Závěr VH 
 Zváni jsou všichni členové BK Vyškov, o.s. 
 Na Vaši účast se těší výkonný výbor BK Vyškov, z.s.

David Slouka30.5 2019